OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA na temat przetwarzania danych osobowych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA na temat przetwarzania danych osobowych
Opublikowano: 2018-07-30

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust . 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku              z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)                                   Dz.Urz.UE L119.s.1) – dalej RODO 

–  DJ MONOLIT informuje w jaki sposób wdraża w/w przepisy w odniesieniu do danych osobowych swoich Klientów i  osób ich reprezentujących.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest DJ MonolitMarcin Mazurkiewicz kontakt:

* pisemnie  ul. Gryfa Pomorskiego 79 F; 81-572 Gdynia.

* telefonicznie : +48 (58) 7823173

 

Za dane osobowe  uważa się  wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Poprzez wyrażenie zgody, Klient zgadza się na zbieranie, używanie i dzielenie się informacjami  zgodnie z Ogólna Klauzula Informacyjną. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy na świadczone usługi przez DJ Monolit

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

 

DJ Monolit przetwarza następujące dane:

imiona i nazwiska, adresy zamieszkania i korespondencji, nr dowodu osobistego, PESEL lub NIP, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nr telefonów, adresy elektroniczne, dane pełnomocników   do kontaktów , dane  o nieruchomości inwestowanej .Nie przetwarzamy danych wrażliwych ani danych osób małoletnich.

Podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda, wyrażona przez udostępnienie       w formie pisemnej.

Celem  jest:

* zawarcie  i wykonanie umowy o wykonanie usługi projektowej i/lub budowlanej 

* przekazywanie danych podmiotom współpracującym, które udzielają wsparcia przy świadczeniu usług i wykonują czynności związane z ich realizacją,

a w szczególności: organy administracji rządowej, dostawcy mediów, dostawcy usług, instytucje oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

* wykonanie obowiązków prawnych, którym podlega DJ Monolit wynikających                        z obowiązującego prawa budowlanego ,a także przepisów prawa w zakresie rachunkowości i przepisów podatkowych.                                                                                                                                                                                * udzielania informacji w odpowiedzi na żądanie organów nadzorczych ,                     jeśli ujawnienie jest zgodne lub wymagane przez obowiązujące prawo, regulację lub proces prawny.

 

BEZPIECZEŃSTWO

DJ Monolit powierza dane osobowe innym podmiotom tylko wówczas,                                      gdy zezwalają na to przepisy prawa.

Zabezpieczamy dane osobowe przed niewłaściwym użyciem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem i  kradzieżą.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane  osobowe przetwarzane są w okresie :

*  wykonywania /realizacji  zawartej umowy o wykonanie usług 

*  trwania gwarancji i/lub rękojmi wynikającej z zapisów umowy 

*  do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba ,ze przepisy prawa 

     przewidują dłuższy okres ich przechowywania

 

PRAWA OSÓB  DOT. DANYCH OSOBOWYCH

Osoby fizyczne ,które dobrowolnie przekazały DJ Monolit swoje dane osobowe maja prawo do:

* dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, usunięcia  lub 

   ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec 

    przetwarzania oraz przenoszenia danych.

*do cofnięcia udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych w dowolnym   

   momencie,  bez  wpływu  na zgodność przetwarzania,  którego dokonano na 

   podstawie zgody przed cofnięciem

 *wniesienia    skargi   do organu nadzorczego    w przypadku    stwierdzenia 

   nieprawidłowości    w przetwarzaniu  danych osobowych